Η Διανομή Ασφάλειας

Η Διανομή Ασφάλειας, αποτελεί το βασικό παραδοτέο του συγκεκριμένου έργου.

Αυτό που τελικά προσφέρεται στο χρήστη / μαθητή, είναι η δυνατότητα παραμετροποίησης ενός (προ-εγκατεστημένου) λειτουργικού συστήματος Ubuntu 14.04 LTS, με σκοπό την αναβάθμιση των χαρακτηριστικών ασφαλείας.

Η ενίσχυση της ασφάλειας του μαθητικού υπολογιστή επιτυγχάνεται μέσα από την εγκατάσταση μίας σειράς παραμετροποιημένων εφαρμογών και εργαλείων, όπως:

- Πρόγραμμα Προστασίας από Κακόβουλο Λογισμικό (antivirus)

- Γραφική Διεπαφή Προγράμμτος Προστασίας από Κακόβουλο Λογισμικό (antivirus GUI)

- Πίνακας Ελέγχου Διανομής Ασφάλειας

- Παραμετροποίηση Τείχους Προστασίας (Firewall) και εγκατάσταση Γραφικής Διεπαφής Ελέγχου Τείχους Προστασίας (firewall GUI)

- Proxy για την Προστασία της Ιδιωτικότητας του Χρήστη

 

- Πρόγραμμα Προστασίας από Έκθεση σε Ακατάλληλο Υλικό

- Παραμετροποίηση Firefox browser για προστασία ιδιωτικότητας χρήστη (π.χ. περιορισμός trackers) και επιπλέον ασφάλεια από online απειλές (Cross - Site Scripting κλπ)

H Διανομή Ασφάλειας, δύναται να εγκατασταθεί στον υπολογιστή του χρήστη με τρόπο ώστε:

  1. είτε να παραμετροποιηθουν οι ρυθμίσεις / εφαρμογές του αρχικού χρήστη που μεταφορτώνει και εγκαθιστά τη Διανομή
  2. είτε να δημιουργηθεί ένας νέος (non-sudoer) χρήστης με τις κατάλληλες παραμετροποιήσεις και προγράμματα.

Τo παρακάτω video αποτελεί μία πρώτη εισαγωγή στη Διανομή Ασφάλειας. 

 

Air Jordan XIII Slippers