Αναπ. Καθ. Σωτήρης Νικολετσέας

Σύντομο Βιογραφικό 

Ο Σωτήρης Νικολετσέας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, είναι Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ Διόφαντος) και Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Δικτύων Αισθητήρων (SensorsLab). Υπήρξε Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια της Γενεύης, της Ottawa και της Southern California.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: πιθανοτικές τεχνικές και τυχαία γραφήματα, ανάλυση μέσης τιμής της απόδοσης αλγορίθμων και πιθανοτικοί αλγόριθμοι, αλγοριθμικές τεχνικές στον κατανεμημένο υπολογισμό (έμφαση σε δίκτυα αισθητήρων και αδόμητα κινητά δίκτυα),  θεμελιώδη ζητήματα σύγχρονων δικτύων υπολογιστών, πειραματική υλοποίηση και αξιολόγηση αλγορίθμων.

Εχει δημοσιεύσει περισσότερες από 150 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κρίση, 18 κεφάλαια σε βιβλία διεθνούς κυκλοφορίας και δύο βιβλία, ένα για την Πιθανοτική Μέθοδο (εκδόσεις Gutenberg) και ένα για Θεωρητικά Ζητήματα του Κατανεμημένου Υπολογισμού σε Δίκτυα Αισθητήρων (Springer-Verlag). Είναι ένας από τους 31 editors της Εγκυκλοπαίδειας Αλγορίθμων (“Encyclopedia of Algorithms”) του εκδοτικού οίκου Springer-Verlag. Υπήρξε πρόεδρος της επιτροπής προγράμματος και πρόεδρος/μέλος της steering committee πολλών συνεδρίων (DCOSS, MSWIM, ALGOSENSORS, MOBIWAC, WMAN, WEA), μέλος της συντακτικής επιτροπής των διεθνών περιοδικών IEEE Transactions on Computers (IEEETC) και co-Editor in Chief του International Journal of Distributed Sensor Networks (IJDSN), ενώ είχε την ευθύνη ειδικών τευχών των διεθνών περιοδικών Theoretical Computer Science (TCS), Journal of Experimental Algorithmics (JEA) και Wireless Communications and Mobile Computing (WCMC). Εχει συν-ιδρύσει τα διεθνή συνέδρια σε θέματα δικτύων αισθητήρων International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS) και Algorithmic Aspects of Wireless Sensor Networks (ALGOSENSORS). Εχει δώσει προσκεκλημένες ομιλίες και tutorials σε διεθνή συνέδρια και θερινά σχολεία. Toέργο του συγκεντρώνει περισσότερες από 700 ετεροαναφορές.

Είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του EU Project HOBNET (“Holistic Platform Design for Smart Buildings of the Future Internet”, EU/7FP/ICT/FIRE) και υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος των ερευνητικών έργων ΠΕΝΕΔ ΑΛΓΟΔΕΣ («Αλγόριθμοι για Δίκτυα Εξυπνης Σκόνης») και ProSense (“Promote, Mobilize, Reinforce and Integrate Wireless Sensor Networking Research and Researchers: Towards Pervasive Networking of WBC and the EU”), EU/ Seventh Framework Programme / Cooperation. Εχει συν-διευθύνει/συμμετάσχει στην ομάδα του ΕΑΙΤΥ σε ερευνητικά έργα που σχετίζονται με θεμελιώδη και αλγοριθμικά ζητήματα δικτύων, με ανταγωνιστική χρηματοδότηση από την ΕΕ (έργα ALCOM, FLAGS, CRESCCO, DELIS, AEOLUS, FRONTSκλπ).

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά)

Διεθνή Περιοδικά

 • A. Boukerche, D. Efstathiou, S. Nikoletseas “Direction-based, adaptive data propagation for heterogeneous sensor mobility”, in the Journal of Parallel and Distributed Computing (JPDC), to appear, 2012.
 • Athanasios Kinalis, Sotiris E. Nikoletseas, Dimitra Patroumpa, Jose D. P. RolimBiased Sink Mobility with Adaptive Stop Times for Low Latency Data Collection in Sensor Networks, Information Fusion Journal, pp 1566-2535, 2012.
 • A. Jarry, P. Leone, S. Nikoletseas and J. Rolim, "Optimal data gathering paths and energy-balance mechanisms in wireless networks", in the Ad Hoc Networks Journal, 9(6): pp. 1036-1048, 2011.
 • S. Nikoletseas, C. Raptopoulos, and P. Spirakis, "On the Independence Number and Hamiltonicity of Uniform Random Intersection Graphs", in the Theoretical Computer Science (TCS) Journal, Elsevier, 412, pp. 6750-6760, 2011.
 • P. Leone, S. Nikoletseas and J. Rolim, "Stochastic Models and Adaptive Algorithms for Energy Balance in Sensor Networks", in the Theory of Computing (TOCS) Journal, 47(2): 433-453, 2010.
 • S. Nikoletseas, "On the Energy Balance Problem in Distributed Sensor Networks", in the Computer Science Review (CSR) Journal, Volume 4, pp. 65-79, 2010.
 • C. M. Angelopoulos and S. Nikoletseas, "Accelerated Collection of Sensor Data by Mobility-enabled Topology Ranks", in the Journal of Systems and Software (JSS), to appear, 2010.
 • A. Kinalis and S. Nikoletseas, "Adaptive Data Dissemination in Mobile Sensor Networks", in the Journal of Interconnection Networks (JOIN), Volume 10, Issue: 4, pp. 435-457, 2009.

Διεθνή Συνέδρια

 • Sotiris E. Nikoletseas, Dimitra Patroumpa, Viktor K. Prasanna, Christoforos Raptopoulos and Jose Rolim, “Radiation awareness in three-dimensional wireless sensor networks”, in the Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Distributed Computing in Sensor Networks (DCOSS), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Springer Verlag, to appear, 2012.
 • A. Boukerche, D. Efstathiou, S. Nikoletseas and C. Raptopoulos, "Close-to-optimal Energy Balanced Data Propagation via Limited, Local Network Density Information", In the Proceedings of the 14th ACM International Symposium on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems (MSWiM), ACM Press, to appear, 2011.
 • S. Nikoletseas, C. Raptopoulos, and P. Spirakis, "Communication and security in random intersection graphs models", in the Proceedings of the International Workshop on Data Security and Privacy in Wireless Networks (D-SPAN 2011), IEEE Press, pp. 1-6, 2011.
 • C.Ì. Angelopoulos, S. Nikoletseas,D. Patroumpa, and C. Raptopoulos, "A New Random Walk for Efficient Data Collection in Sensor Networks", in the Proceedings of the 9th ACM/IEEE International Symposium on Mobility Management and Wireless Access Protocols (MobiWac), ACM Press, to appear, 2011. Also, short paper in the Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Distributed Computing in Sensor Networks (DCOSS), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Springer Verlag, to appear, 2011.
 • S. Nikoletseas, Cristiano Rezende, Richard W. Pazzi and Azzedine Boukerche, "The Effect of Redundancy on Video Broadcasting in Vehicular Networks", in the Proceedings of the IEEE International Conference on Communications ICC 2011, IEEE Press, to appear, 2011.
 • G. Mertzios, S. Nikoletseas, C. Raptopoulos, and P. Spirakis, "Natural Models for Evolution on Networks", in the Proceedings of the 7th International Workshop on Internet & Network Economics (WINE), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Springer Verlag, pp. 290-301, 2011.

Προσωπική Ιστοσελίδαhttp://www.cti.gr/RD1/nikole/

Air Jordans